Close

An toàn về pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các dự án tiêu biểu

Dịch vụ tư vấn

Tháng Tám 21, 2020

Tư vấn xác định nghĩa vụ tài chính cho đất

Yếu tố nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) tác động và quyết định đến hiệu quả của Dự án. Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật chung, cần phải hiểu được bản chất của việc xác định tiền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật Việt Nam:

Qua thực tiễn việc xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án các đơn vị kinh doanh Bất động sản và kể cả các đơn vị Tư vấn Thẩm định giá thông thường đã hiểu sai bản chất của công việc này. Cụ thể là:

Thực chất của việc xác định này là giá trị ước tính hợp lý chấp nhận được (giá duyệt gần đó, giá Thanh tra kiểm tra đồng ý…) hay gần sát với thị trường phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm xác định và Cơ quan Nhà nước là người sử dụng kết quả định giá này. Kết quả là mức dao động, có được từ các việc tổng hợp áp dụng các quy định phù hợp với Pháp luật Việt Nam, có xét đến yếu tố bối cảnh thời điểm định giá.