Close

An toàn về pháp lý, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Các dự án tiêu biểu

Chuyên Mục Khác

Tháng Chín 15, 2020

Đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất

1. Tư vấn đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại: các dự án đầu tư có sử dụng đất phải thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khi thuộc Danh mục cụ thể được phê duyệt của UBND tỉnh. Đây thường khu vực đất có giá trị thương mại cao và được UBND tỉnh lựa chọn cụ thể. Hồ sơ mời thầu và thủ tục tham gia dự thầu phải tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu.
Tư vấn cho chủ đầu tư lập hồ sơ đấu thầu bao gồm: Đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
2. Tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản: tư vấn về thủ tục đấu giá bất động sản, điều kiện tham gia đấu giá, tư vấn lập hồ sơ,soạn thảo văn bản giúp việc bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật hiện hành về đấu giá
Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư
3. Tư vấn quản lý dự án là một chuỗi hoạt động bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức và giám sát quá trình thực hiện của dự án theo trình tự thực hiện trước sau một cách hợp lý, nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, không lãng phí về thời gian và cơ hội cho nhà đầu tư.